آیین نامه تشکیل شعب و نمایندگی انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران در استانها تدوین شد

گروه خبر- کمیته اطلاع رسانی علمی انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران در راستای ماموریت محوله از سوی هیات مدیره انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران آیین نامه چگونگی فعالیت شعب و نمایندگیهای انجمن را تدوین و تقدیم هیات مدیره کرد. بر اساس این آیین نامه در مناطقی که بیش از 20 نفر عضو وجود داشته باشد امکان تشکیل نمایندگی انجمن وجود خواهد داشت.

متن کامل ایین نامه به شرح زیر است:

آئین نامه تشکیل و فعالیت شعبه هاو نمایندگی های انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران


فصل اول- کلیات

ماده 1 : به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقاء علم روان شناسی و رشته های مربوط و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مذکور، انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران طبق این آئین نامه شعبه هاونمایندگی هایی دایر خواهد کرد.

1-1شعبه و نمایندگی برای اشخاص حقیقی عضو انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران است.

 2 -1 شعبه ها و نمایندگی های انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران غیر انتفاعی است ونفع مالی برای افراد نخواهد داشت.

3-1- عضویت در انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران شرط لازم می باشد.

4-1-انجمن امکان واگذاری مکان برای شعب و نمایندگی ها را ندارد.

شر ح وظایف

 ماده 2: به منظور نیل به برنامه های مذکور در ماده 1 این آیین نامه، شعبه یا نمایندگی اقدامات زیر را  به عمل خواهد آورد:

1-2- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح نمایندگی یا شعب بین محققان و متخصصانی که به نحوی با علم روان شناسی ارتباط دارند.

2-2- همکاری با نهادهای اجرائی، علمی، و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها وبرنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش و صنعت در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن در حوزه شعبه یا نمایندگی،

3-2- ترغیب و تشویق پژوهش گران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در حوزه شعبه یا نمایندگی.

4-2- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و کارگاه ها در حوزه شعبه یا نمایندگی  .

5 -2- تشکیل گردهمایی های علمی در سطح شعبه یا نمایندگی

6-2- انتشار کتب ،بروشورو نشریات علمی (در محدوده قوانین مصوبه کشور )

7-2-تهیه گزارش از فعالیتهای شعب و نمایندگی ها وارسال به هیات مدیره انجمن هر سه ماه یکبار(آخر هر فصل).

تبصره:در اجرای وظایف ماده های 2-2 تا 2- 6بایستی قبل از اقدام، مجوز از هیات مدیره انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران اخذ شود.

فصل دوم- انواع  شعبه هاونمایندگی 

ماده 3 : شعبه بر دو نوع است: شعبه درجه 2 و شعبه درجه 1. در مورد حوزه فعالیت شعبه تقسیم بندی وزارت کشور معتبر است و حوزه فعالیت هر شعبه قلمرو یک استان است.(در هر استان یک تشکیل می شودو درآینده استان های همجوار  بصورت منطقه ای اداره خواهد شد که دستورالعمل آن بعدا توسط هیات مدیره اعلام خواهد شد) شعبه دارای یک شورای اجرائی خواهد بود.                                                            

1-3- در استان هایی که انجمن حداقل دارای 10 عضو پیوسته باشد بنا به تقاضای هفت نفر از اعضاء پیوسته و تصویب هیئت مدیره انجمن، شعبه درجه 2  از طریق انتخابات و با نظارت نماینده هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

2-3- تعداد اعضاء شورای اجرائی شعبه درجه 2 که توسط اکثریت اعضای حاضر در جلسه انتخابات شعبه برای مدت دو سال انتخاب می شود سه نفر خواهد بود. اعضاء شورای اجرائی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان دبیر، و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند کرد. هر دو مرحله انتخابات باید به هیئت مدیره انجمن گزارش شود و پس از تصویب هیئت مدیره انجمن رسمیت خواهد یافت.

3-3- در استان هایی که انجمن حداقل دارای 20 عضو پیوسته باشد بنا به تقاضای لااقل 10 نفر از اعضاءپیوسته آن استان و تصویب هیئت مدیره انجمن شعبه درجه 1 از طریق انتخابات و با نظارت نماینده هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

4-3- تعداد اعضای شورای اجرائی شعبه درجه 1 پنج نفر است که توسط اکثریت  اعضای حاضر در جلسه انتخابات  شعبه برای مدت دو سال انتخاب می شوند.اعضای شورای اجرائی شعبه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان دبیر و یک نفر را به عنوان خزانه دار شعبه انتخاب می کنند. هر دو مرحله انتخابات پس از تصویب هیئت مدیره انجمن رسمیت خواهد یافت.

5-3- رئیس شورای اجرائی مسئولیت کلیه امور شعبه را در مقابل هیئت مدیره انجمن خواهد داشت و در غیاب رئیس، دبیر شعبه عهده دار وظایف و مسئولیت های او خواهد بود.

6-3- رئیس شورای اجرایی، مسئول اجرای تصمیمات شورای اجرائی خواهد بود.

7-3- در استان هایی که شعبه، اعم از درجه 1و 2 تشکیل شود؛ نمایندگی های موجود در آن استان، وابسته به آن شعبه محسوب و اداره امور آنها با شعبه مربوط خواهد بود.

 ماده 4-نمایندگی :

1-4- نمایندگی بنا به تقاضای 3 عضو پیوسته ساکن در شهر خاص وتایید شعبه آن استان درخواست  وبا تصویب هیئت مدیره انجمن تأسیس می شود

تبصره :در استان های که شعبه وجود ندارد درخواست نمایندگی مستقیما توسط هیات مدیره بررسی می شود.

2-4- در هر نمایندگی بنا به پیشنهاد اکثریت درخواست کنندگان آن نمایندگی و تصویب شعبه استان مربوطه، یک نفر از اعضاء پیوسته ساکن در حوزه نمایندگی به عنوان مسوول و یک نفر به عنوان خزانه دار برای مدت یکسال به شرط سکونت در آن شهر انتخاب می شوند. انتخاب مجدد افراد به این سمت ها تا سه سال پی در پی بلامانع است.

فصل سوم- عضویت

ماده 5: عضویت در مورد اعضاء  وابسته وپیوسته، توسط شعبه یا نمایندگی انجام می شود ولی پس از تأیید هیئت مدیره رسمیت می یابد.

ماده 6: پذیرش اعضاء وابسته با رعایت آیین نامه انجمن با شعبه و نمایندگی است  و در این موارد نیازی به تأیید هیئت مدیره انجمن نیست.

ماده 7-چنانچه عضو گیری یا تمدید عضویت در شعبه یا نمایندگی صورت بگیرد با ارسال مدارک(فرم عضویت یا تمدید عضویت –فیش بانکی –آخرین مدرک تحصیلی – عکس)و لیست اسامی آنها ، سرانه به آن شعبه یا نمایندگی  تعلق می گیرد.

فصل چهارم- ارکان شعب ونمایندگی

  ماده 8: ارکان اصلی شعبه هاو نمایندگی ها   

                الف: مجمع عمومی                ب: شورای اجرائی                    ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده 9: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

1-9- شعبه های درجه 1 و 2 ونمایندگی ها دارای مجمع عمومی خواهند بود.

2-9- مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک حاضرین اعضاء شعبه یا نمایندگی انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.

3-9- در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله بیست تا سی روز تشکیل می شود و با هر تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

4-9- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت شورای اجرائی یا رئیس شورای اجرائی یا بازرس، و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضاء پیوسته تشکیل می شود.

5-9- شرایط رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 2-9و 3-9 می باشد و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

تبصره: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی کتبی است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضاء برسد.

ماده 10: وظائف مجمع عمومی عادی:

1-10 انتخاب اعضاء شورای اجرائی و اعضاء علی البدل این شورا، بازرس و بازرس علی البدل.

2-10 تصویب خط مشی نمایندگی یا شعبه.

3-10بررسی و تصویب پیشنهاد های شورای اجرائی و بازرس.

ماده 11: وظائف مجمع عمومی فوق العاده:

1-11- پیشنهاد عزل شورای اجرائی و بازرس.

2-11- پیشنهاد انحلال شعبه یا نمایندگی.

تبصره 1: تصمیمات مجمع عمومی عادی و فوق العاده نمایندگی و شعبه پس از تصویب هیئت مدیره انجمن رسمی خواهد شد.

تبصره 2: مجامع عمومی نمایندگی، توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک دبیر ومنشی (ناظر) اداره می شوند.

تبصره 3: مجامع عمومی شعبه درجه 1و2 توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک دبیر، و یک ناظر اداره می شوند.

تبصره4: اعضاء هیئت رئیسه با اعلام یا پذیرش نامزدی خود در مجمع، انتخاب می شوند.

تبصره5: اعضاء هیئت رئیسه مجمع عمومی نباید در آن زمان عضو شورای اجرائی باشند. همچنین کسانی که می خواهند در انتخابات شورای اجرائی و بازرس، کاندیدا شوند نمی توانند عضو هیئت رئیسه مجمع باشند.

ب: شورای اجرائی

ماده12: مقررات مربوط به شورای اجرائی به شرح زیر است:

1-12- شورای اجرائی شعبه درجه 2 مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که هر دو سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضاء پیوسته شعبه که بیش از یکسال از عضویت آنها در انجمن می گذرد انتخاب می شوند.

2-12- شورای اجرائی شعبه درجه 1 مرکب از 5 عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که هر دو سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضاء پیوسته شعبه که بیش از یکسال از عضویت آنها در انجمن می گذرد انتخاب می شوند.

3-12- هیچ یک از اعضاء شورای اجرائی نمی توانند بیش از دو دوره متوالی (چهار سال متوالی) به عضویت شورای اجرائی انتخاب شود مگر در مواردی که ضرورت خاص آن به تصویب هیئت مدیره انجمن برسد.

4-12- شورای اجرائی حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی به تعیین سمت های اعضاء شورا اقدام خواهد کرد. در مورد رئیس شورای اجرایی، ملاک داشتن سابقه عضویت بیش از دوسال در انجمن الزامی است.

5-12- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس شورای اجرائی و خزانه دار همراه با مهر شعبه، و نامه های رسمی با امضاء رئیس شورای اجرائی معتبر است. مهر های شعبه با نظر هیئت مدیره انجمن تهیه می شوند.

6-12- جلسه شورای اجرائی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضر معتبر است.

7-12- کلیه مصوبات شورای اجرائی در دفتر صورتجلسات شورای اجرائی ثبت و پس از امضاء اعضاء در شعبه یا نمایندگی مربوط نگهداری می شود.

8-12- شرکت اعضاء شورای اجرائی در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره انجمن، در سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

9-12- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضاء شورای اجرائی، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

10-12- شرکت بازرس در جلسات شورای اجرائی بدون داشتن حق رأی مجاز است.

11-12- شورای اجرائی مکلف است ظرف حداقل سه ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب شورای اجرائی جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه  مجمع عمومی برای بررسی به هیئت مدیره انجمن ارسال نماید.

تبصره: شورای اجرائی پیشین تا تأیید شورای اجرائی جدید از سوی هیئت مدیره، مسئولیت امور شعبه را بر عهده خواهد داشت.

ماده 13: وظایف شورای اجرائی شعبه به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری شعبه طبق آیین نامه تشکیل و فعالیت نمایندگی ها و شعبه ها

2-13- تشکیل گروه های علمی شعبه و نظارت بر فعالیت آنها

3-13- حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول شعبه

4-13- تهیه گزارش سالیانه و ترازنامه مالی برای طرح در مجمع عمومی شعبه

5-13- انتخاب و معرفی نمایندگان شعبه برای شرکت در مجامع علمی داخلی

6-13- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چهارچوب وظائف شعبه

7-13- جلب هدایا و کمک های مالی

8-13- ارسال گزارش های مالی و گزارش های لازم دیگر به هیئت مدیره

ج: بازرس

ماده 14: مجمع عمومی عادی شعبه یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس  علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می کند.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس و بازرس علی البدل بلامانع است.

ماده 15: وظائف بازرس به شرح زیر است:

1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی شعبه و تهیه گزارش برای مجمع عمومی شعبه

2-15- بررسی گزارش سالانه شورای اجرائی و تهیه گزارش از عملکرد شعبه برای اطلاع مجمع عمومی شعبه

3-15- گزارش هرگونه تخلف شورای اجرائی از مفاد اساسنامه انجمن و مفادآیین نامه تشکیل و فعالیت نمایندگی ها و شعبه ها

تبصره: کلیه اسناد و مدارک شعبه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی شورای اجرائی شعبه برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

4-15-بازرس انجمن نظارت بر عملکرد شعبه ها را دارد در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به هیات مدیره اعلام و هیات مدیره پس از بررسی حق تصمیم گیری مجدد یا انحلال آن شعبه را خواهد داشت.

فصل پنجم: گروه های علمی شعبه

ماده 16: شعبه می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس آئین نامه های مصوب هیئت مدیره انجمن به فعالیت می پردازند:

1)  کمیته آموزشی و پژوهشی

3)  کمیته انتشارات

4) کمیته گردهمایی های علمی

1-16-هر کدام از کمیته ها گزارش فعالیت های خود را هر سه ماه یکبار ابتدا به شعبه و بعد به مسوولین کمیته های انجمن ارسال نمایند.(آخر هر فصل)

فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه 

ماده 17: منابع مالی نمایندگی و شعب عبارتند از:

1-17- بخشی از حق عضویت اعضاء نمایندگی یا شعبه مربوط

2-17- بخشی از درآمد های ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی ، مشاوره ای وکارگاهی

3-17- بخشی از هدایا و کمک های دریافتی

تبصره 1: تمامی شعب می بایست در استان خود حسابی باز کنند با حق امضا دو نفر از اعضا شورای اجرایی و با مهر شعبه آن استان.(مهربا نظروتائید انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران تهیه می شود.)

تبصره2: تمام دریافتی های نمایندگی ها و شعبه ها در زمینه حق عضویت مستقیماً به حساب انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران واریز می شوند.

تبصره3: در مورد نمایندگی ، شعبه درجه 2 و شعبه درجه 1 به ترتیب ، 45 ، 50 ، 55 درصد وجوه دریافتی در زمینه حق عضویت در پایان هر ماه به عنوان تنخواه گردان به آن نمایندگی یا به حساب شعبه واریز خواهد شد.درصد های فوق بنابر تصمیم هیات مدیره در موارد ضروری می تواند تغییر کند.

تبصره4: گزارش مالی نمایندگی ها و شعبه ها باید لااقل دو ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی انجمن به هیئت مدیره انجمن تحویل شود.

ماده 18: در آمد ها و هزینه های نمایندگی و شعبه در دفاتر مالی ثبت می شود. نمایندگی ها حسب مورد و شعبه پس از تصویب گزارش مالی در مجمع عمومی شعبه مکلف به ارسال شرح درآمد ها و هزینه ها به هیئت مدیره انجمن است.

ماده 19: کلیه وجوه شعبه یا نمایندگی در حساب مخصوص  که به نام نمایندگی یا شعبه نزد بانک در حوزه افتتاح شده است واریز و نگهداری می شود.

ماده 20: کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیر مالی در دفتر شعبه  یا نمایندگی نگهداری می شود.

ماده 21: نمایندگی یا شعبه و نیز اعضاء آنها با نام شعبه یا نمایندگی انجمن، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 22: در صورت انحلال نمایندگی یا شعبه کلیه دارائی های منقول و غیر منقول نمایندگی یا شعبه حسب مورد به انجمن منتقل خواهد شد و در اختیار هیئت مدیره قرار خواهد گرفت.

ماده 23: تصمیم گیری در خصوص مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است و یا حالت استثنایی دارد در صلاحیت  هیات مدیره انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران است.

ماده 24: این آیین نامه در 24 ماده و 15 تبصره در تاریخ ………… به تصویب هیات مدیره انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *