آخرین مطالب

نقش راهبردهای کنترل افکار در علائم اختلال استرس پس از سانحه مزمن ناشی از جنگ

نقش راهبردهای کنترل افکار در علائم اختلال استرس پس از سانحه مزمن ناشی از جنگ

 امیرمحسن راه نجات۱،  مهدی ربیعی۲ ، سیدحسین سلیمی ۲، علی فتحی آشتیانی ۳، وحید دنیوی ۴، جعفر میرزایی ۵

گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران *

۱ گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیها…اعظم (عج)، تهران، ایران

۲ مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

۳ گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

۴ بیمارستان روانپزشکی صدر، بیناد شهید و امور ایثارگران، تهران، ایران

چکیده

نشان دادهاند که استفاده از راهبردهای مثبت و منفی کنترل افکار، نقش مهمی در افزایش PTSD مقدمه: بررسیها در مبتلایان غیرنظامی

دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه مستقیم و غیرمستقیم راهبردهای منفی و مثبت کنترل افکار با نشانههای PTSD و کاهش نشانههای

مزمن ناشی از جنگ در جانبازان ۸ سال دفاع مقدس انجام شد. PTSD

PTSD روش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به

مزمن ناشی از جنگ مراجعه کننده به مدیریت امور درمان اداره بهداشت و درمان یکی از نیروهای نظامی ایران در سال ۱۳۹۲ بود که به روشرا تکمیل نمودند. برای بررسی PTSD نمونه گیری دردسترس انتخاب و پرسشنامههای جمعیتشناختی، کنترل افکار و چک لیست نشانه های

و جهت تایید مدل SPSS از تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار PTSD رابطه مستقیم و غیرمستقیم راهبردهای کنترل افکار با نشانه های

استفاده شد. ،AMOS Graphic تدوین شده از نرم افزار

یافتهها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد از بین راهبردهای کنترل افکار، سه راهبرد نگرانی، ارزیابی مجدد و تنبیه بیشترین رابطه را با نشانه های

PTSD رابطه مثبت و راهبرد ارزیابی مجدد رابطه منفی با نشانه های PTSD داشتند. راهبردهای نگرانی و تنبیه با نشانه های PTSD

داشت. PTSD داشتند. همچنین نگرانی هم رابطه مستقیم و هم رابطه غیرمستقیم با نشانه های

PTSD نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حمایت بیشتری از نقش راهبردهای منفی کنترل افکار به عنوان یک عامل مهم در تداوم نشانه های

در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه مزمن ناشی PTSD و نقش راهبردهای مثبت و انطباقی کنترل افکار در کاهش نشانه های

از جنگ فراهم مینماید.

کلید واژهها: اختلال استرس پس از سانحه، راهبردهای کنترل افکار، فراشناخت

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

buy Lexapro online uk Lexapro online pharmacy Lexapro online order buy Lexapro cheap